Amendement extra middelen voltijd hb

Op 23 november hebben Tweede Kamerleden Mariëlle Paul en Paul van Meenen een amendement gediend met een concreet voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen om de huidige voltijd hb-voorzieningen in stand te houden. Zij verwijzen in hun voorstel expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar omvielen.

Strategisch is dat zij voorstellen gelden in te zetten die in 2023 vrijvallen in het VO. Het amendement moet nog in stemming gebracht worden, maar het is wel zeer hoopvol dat D66 en VVD dit concrete plan nu hebben ingediend:

Dit amendement voorziet in de instandhouding van de huidige voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen door € 9,5 miljoen incidenteel toe te voegen aan de middelen voor begaafde leerlingen. Daarin wordt verwacht dat samenwerkingsverbanden de middelen voor 50 procent co-financieren en dat de middelen uitsluitend gebruikt mogen worden voor voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen. Dit amendement zorgt voor incidentele middelen. Vanaf 2024 zijn er middelen beschikbaar vanuit het coalitieakkoord voor hoogbegaafdheid, waardoor ook structureel voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs beter geborgd wordt.”

[* volledige tekst van het amendement op de site van de tweede kamer]

De afgelopen maanden hebben we keihard gewerkt om het belang van erkenning en structurele financiële ondersteuning van voltijd hb-onderwijs landelijk onder de aandacht te brengen. Dit amendement is daarvan een heel mooi resultaat!

Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees het laatste nieuws op onze website, of volg ons op onze LinkedIn of Facebook.