Curriculum voltijd hb-voorziening

Eén van de criteria voor een voltijd hb-voorziening is dat er een gespecialiseerd voltijd hb-curriculum aanwezig is. Maar hoe ziet een dergelijk curriculum er dan (ongeveer) uit? De samenwerkende directeuren van hb-scholen hebben een overzicht gemaakt van de onderdelen van een dergelijk curriculum.

1- Kernvakken compacten en verrijken

De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakken die de minister verplicht stelt. De kernvakken

zijn: Nederlandse Taal (aanvankelijk, technisch en begrijpend lezen, taal, schrijven), Engels,

rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld (WO) kunstzinnige vorming en

bewegingsonderwijs. Taal, rekenen en lezen/begrijpend worden gecompact en verrijkt

aangeboden. Het aanbod is afgestemd op de onderwijs- en instructiebehoefte van de

leerling.

2- Extra uitdagend curriculum

De tweede pijler is een extra uitdagend curriculum. Voorbeelden van deze vakken zijn: Spaans, ‘Leren leren’,

‘Leren omgaan met je hoogbegaafdheid’, Engels, Filosofie, Science, schaken, bridge, Duits, wiskunde

en Chinees.

3- Thema-projecten

De derde “pijler” van het onderwijsaanbod wordt gevormd door de thema-projecten. Oriëntatie op jezelf en

de wereld (WO) krijgt in deze projecten vorm. Onderzoeksvragen (hogere orde denkvragen

van Bloom) van de leerlingen en doelen vanuit de leerkracht krijgen een plek binnen de

projecten. Een toegevoegde waarde kan de inzet van experts binnen een project zijn.

4- Leren leren, leren leven, leren denken

Het onderwijs is gericht op het Proces, met veel aandacht voor de doelen op het gebied van

Leren leren, leren leven, leren denken en executieve vaardigheden.

Ook de doelen en vaardigheden zijn hierin opgenomen.

5- Psycho-educatie

De leerlingen krijgen psycho-educatie over hoogbegaafdheid.

6- Formatief handelen en toetsen

Er wordt gewerkt met formatief handelen en formatief toetsen in plaats van summatief.