Rapport

Loek Zonnenberg heeft, in opdracht van de samenwerkende directeuren voltijd HB-onderwijs, een onderzoek opgezet naar het belang van voltijd HB-onderwijs in Nederland. In de volledige situatieanalyse voltijd HB-onderwijs vind je de resultaten van het eerste deel van dit onderzoek.


Uitbreiding situatieanalyse

Sinds februari heeft Loek Zonnenberg gewerkt aan een uitbreiding van de situatieanalyse die begin oktober is gepubliceerd. Er is een uitgebreide verantwoording van de toegepaste methodiek beschikbaar en er wordt toegelicht waarom de methodiek zoals toegepast bij een aantal andere onderzoeken niet valide is (zie bijlage 1a). Verder is de respons uitgebreid van 361 naar meer dan 550 respondenten (12 scholen). Dit is ruim 10% van alle voltijd hb-afdelingen en -leerlingen.

Deelanalyse HB thuiszitters in het VO

Dit rapport bevat de eerste analyse van het vervolgonderzoek voor het HB VO met betrekking tot HB VO Thuiszitters.