Samenwerkende hb scholen – wat is er allemaal gebeurd?

Er waren eens 5 directeuren met een voltijd hb-voorziening, in verschillende regio’s en samenwerkingsverbanden. Maar ze liepen allemaal tegen dezelfde dingen aan en ieder was op zijn eigen eiland het wiel aan het uitvinden. Kan dat niet anders, dachten ze?

Laten we met elkaar optrekken om kennis te delen en elkaar te versterken. En zo geschiedde. Samen richtten ze hb scholen op, schreven een brandbrief naar Den haag en gaven Loek Zonnenberg de opdracht om onderzoek te doen.

Brandbrief voltijd hb onderwijs

Februari 2021 starten de samenwerkende hbscholen gesprekken met OCW om hb-onderwijs en de complexe opdracht van deze scholen voor het voetlicht te brengen.

Februari 2022 schrijven ze een brandbrief naar Minister, Tweede Kamerleden, Kamercommissie Onderwijs, in aanloop naar het debat passend onderwijs. Hierin vragen zij aandacht voor de complexe situatie van voltijd hb onderwijs en het belang van structurele ondersteuning, omdat deze vorm van passend onderwijs voor veel hoogbegaafde kinderen van groot belang is en voorkomt dat ze uitvallen.

Op 17 maart 2022 geven de directeuren een persoonlijke toelichting op hun brandbrief aan Minister Wiersma en overhandigen hem de Brandbrief, de Situatieanalyse en brieven van omvallende scholen.

Ouders ondersteunen de brandbrief met een petitie. Inmiddels is deze meer dan 4.200 keer getekend.

Situatieanalyse voltijd hb onderwijs

Op 11 feb 2022 is de publicatie van het eindrapport “Situatieanalyse voltijd HB PO in NL” van Loek Zonnenberg. Belangrijke inzichten uit het rapport zijn:

• Lange wachttijden en grote reisafstanden voor voltijd hb

• 90% op voltijd hb is overgestapt vanuit regulier (de helft zat in een plusvoorziening)

• Overstappers naar voltijd hb zijn (ernstig) beschadigd geraakt in het reguliere onderwijs (met plusvoorziening)

• Na de overstap naar voltijd hb bij 90% een (zeer) sterke verbetering leren en sociaal-emotioneel welbevinden en 45% minder zorgondersteuning nodig

• Alleen voltijd hb passend voor een zeer aanzienlijk deel van de hb’ers

Samenwerkende hb scholen

  • Lancering website hbscholen.nl
  • Aangesloten voltijd HB-scholen: van 5 naar meer dan 55
  • Het eindrapport situatieanalyse is besproken met het Ministerie van OCW en een gesprekscyclus en werkbezoeken aan hbscholen zijn opgestart.
  • Ook zijn er andere werkbezoeken, zoals het werkbezoek van Paul van Meenen.
  • Oproep tot samenwerking van Hb-scholen.nl aan alle wetenschappers en experts om de krachten te bundelen voor een totaal dekkend en passend aanbod voor de diverse groep hoogbegaafde kinderen.

Gesprek Kamercommissie Onderwijs

Een delegatie van Willy de Heer, Lydia Bosman en Loek Zonnenberg spreekt op 23 maart met de kamerleden van VVD, D66, CDA, GL en PvdA van de Kamercommissie Onderwijs over passend onderwijs voor hoogbegaafden. De documentaire van Jan Stap “Je kunt niet leren wat je al weet” werd getoond en de Situatieanalyse Voltijd HB besproken.

>> Bekijk de opname van het gesprek met de Kamercommissie Onderwijs

Debat Passend Onderwijs – 30 maart

Op 30 maart was in het passend onderwijsdebat aandacht voor het onderwerp onderwijs aan hoogbegaafden. Kamerleden noemen voltijd HB en dat er nu al scholen omvallen. Minister Wiersma zegt toe voor de zomer een integraal plan voor passend onderwijs voor (hoog)begaafden te gaan maken waarin voltijd HB een kernonderdeel is!

>> Het debat is geheel terug te kijken

Online meeting directeuren – 20 mei

Op 20 mei is er een landelijke online meeting met directeuren/IB van aangesloten hb-scholen. Deze meeting is zeer geslaagd. We krijgen veel positieve reacties en deelnemers herkennen veel in elkaars verhalen en vinden het fijn ervaringen uit te wisselen met mensen die begrijpen wat er speelt. Er worden afspraken gemaakt voor werkbezoeken of verdere onderlinge kennismaking.

Heb je de bijeenkomst gemist en wil je op de hoogte blijven? Stuur dan even een mailtje naar ons: info@hbscholen.nl

Input plan van aanpak

Voor het plan van aanpak van de minister halen we waardevolle input op dmv verschillende brainstormsessies met directeuren van de 56 aangesloten hbscholen. Niet alleen over de knelpunten voor voltijd hb in de verschillende regio’s/SWV’s. Maar vooral ook over wat er nodig is en mogelijke oplossingen zijn. Door te focussen op de Lessons Learned kunnen we OCW input geven voor een Plan van Aanpak dat werkt in de praktijk.

>> Bekijk de input in “Concrete handreikingen uit de PO praktijk voor het plan van aanpak voor hoogbegaafdenonderwijs”.

Reactie Minister Wiersma

Op 15 juli ontvangen wij een reactie van Minister Wiersma op onze brandbrief. Daarnaast stuurt de Minister ook een Kamerbrief over hoogbegaafdenonderwijs. Tevens is er een reactie aan de ouders van de Horizon, 1 van de omvallende scholen die de minister in februari een brief hebben gestuurd met een verzoek om hulp.

Voor de zomer sturen we alvast een procesbrief aan de Minister. Hierin benadrukken we opnieuw het belang van voltijd hb-onderwijs en dat de situatie urgent is, omdat diverse hb-voorzieningen op omvallen staan of al zijn omgevallen. Zie ook het artikel van Kim Castenmiller.

Begin oktober sturen we een uitgebreide inhoudelijke reactie, met als bijlage onze input op het plan van aanpak en de uitgebreide situatie-analyse.

Kernboodschap:

  • Regulier onderwijs met plusklassen is een goede oplossing voor de ca. 7,5% meerbegaafde leerlingen in het PO, maar niet voor de ca. 2,5% hoogbegaafden. De tweede groep heeft voornamelijk voltijd hb-onderwijs nodig, zoals blijkt uit de situatieanalyse.
  • Er zijn weinig plekken en lange wachtlijsten. Voltijd hb afdelingen van scholen staan onder druk en er vallen er steeds meer om, met als gevolg 1,5-2,5 duizend meer hoogbegaafde thuiszitters, beschadigde kinderen in het PO en toenemende kansenongelijkheid. Dit geeft grote druk op de toch al ernstig overbelaste jeugdzorg en druk op het reguliere onderwijs.
  • Het onderwijs verkeert in crisis, een gezonde dosis realisme is daarom noodzakelijk. Er zijn onvoldoende leerkrachten voor voldoende en goede plusklassen en leerkrachten zijn overbelast. Een specialisatie erbij is daarom niet reëel. Bovendien is de docent voor de plusklas de eerste die elders wordt ingezet als er een docent tekort is. Hierdoor staat de doorgaande ontwikkeling van leerlingen ook in plusklassen enorm onder druk.
  • Voltijd hb-afdelingen bieden passend preventief en curatief onderwijs en bundelen kennis en ervaring. Hiermee ontlasten zij het reguliere onderwijs en bieden passend, inclusiever onderwijs dat in het licht van het lerarentekort goedkoper, efficiënter en passender is. Dit is in het belang van zowel hoogbegaafde kinderen als leerkrachten en voorkomt dat beide groepen uitvallen.