Tweede Kamer erkent unaniem belang voltijd hb

Op 9 december werd het amendement van Mariëlle Paul en Paul van Meenen voor extra middelen voor de huidige voltijd hb voorzieningen unaniem aangenomen bij de stemming in de Tweede Kamer. Het amendement verwijst expliciet naar het rapport van Loek Zonnenberg en de 9 scholen die het afgelopen jaar helaas al omvielen. De afgelopen maanden hebben we keihard gewerkt om het belang van erkenning en structurele financiële ondersteuning van voltijd hb-onderwijs landelijk onder de aandacht te brengen. Dit amendement is daarvan een heel mooi resultaat!

Voltijd hb onderwijs voorkomt schooluitval

Het belang van voltijd hb onderwijs komt heel duidelijk naar voren uit de situatie-analyse. Zo schrijft Paul van Meenen:

Ongeveer een derde van de thuiszitters in Nederland is hoogbegaafd. Daarmee zijn er ongeveer 5000 hoogbegaafde leerlingen die niet naar school gaan. Zij vallen vaak uit omdat het onderwijs niet aansluit op hun leerbehoefte. Een voltijd hoogbegaafdheidsvoorziening voor leerlingen in het primair onderwijs kan uitkomst bieden voor een groot deel van deze groep.

Uit het rapport van Loek Zonnenberg blijkt dat ongeveer 90 procent van de leerlingen op een voltijd-hb-school uit noodzaak is overgestapt vanuit het reguliere primaire onderwijs, dat meer dan 90 procent van de leerlingen na overstap een sterke verbetering ondervond van hun leerproblemen en welzijn en dat ongeveer 45 procent geen verdere zorgondersteuning meer nodig had na overstap. Als gevolg van onvoldoende middelen zijn afgelopen jaar in ieder geval 9 voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen gestopt.

Amendement voor instandhouden huidige voltijd hb-voorzieningen

Met het amendement komt er in 2023 in principe 9,5 miljoen beschikbaar voor voltijd hb. Dit is een hele mooie en belangrijke stap naar erkenning en structurele financiering van voltijd hb-onderwijs, waar we ons hard voor hebben ingespannen!

Dit amendement voorziet in de instandhouding van de huidige voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen door € 9,5 miljoen incidenteel toe te voegen aan de middelen voor begaafde leerlingen. Daarin wordt verwacht dat samenwerkingsverbanden de middelen voor 50 procent co-financieren en dat de middelen uitsluitend gebruikt mogen worden voor voltijd hoogbegaafdheidsvoorzieningen. Dit amendement zorgt voor incidentele middelen. Vanaf 2024 zijn er middelen beschikbaar vanuit het coalitieakkoord voor hoogbegaafdheid, waardoor ook structureel voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs beter geborgd wordt.”

[* volledige tekst van het amendement op de site van de Tweede Kamer]

Dank voor jullie steun

Veel dank Mariëlle PaulPaul van Meenen en Loek Zonnenberg, maar ook vele anderen als Marieke MaesenKim CastenmillerWilly de Heer, directeuren van HB-Scholen, ouders en betrokkenen die onze petitie tekenden, scholen die onze brandbrief steunden, experts die het rapport steunden, diverse ouder- en belangenorganisaties die ons steunden en alle andere experts, betrokkenen en ouders die deze beweging meer dan een jaar geleden in gang hebben gezet.

Met elkaar hebben we passend onderwijs voor deze groep kinderen weer op de kaart gezet!

Hoe verder?

Wat de vervolgstappen zijn, hoe dit geld daadwerkelijk naar de Samenwerkingsverbanden en scholen zal gaan en hoe dit concreet uitgewerkt en uitgevoerd zal worden, is op dit moment nog niet bekend. De komende periode zullen we daarom kritisch en actief betrokken blijven om te kijken hoe dit een vervolg krijgt.