Zorgen middelen passend onderwijs

Op 26 september verstuurden we een brief “Zorgen over de middelen passend onderwijs voor hoogbegaafden” aan minister Paul, het ministerie van OCW en de Kamerleden van de commissie onderwijs. Aanleiding hiervoor was de publicatie van de ombuigingslijst van het Ministerie van Financiën. Bij punt 11 wordt als mogelijke bezuiniging genoemd: Aanvullende bekostiging voor hoogbegaafden (deels) afschaffen’. Hier worden drie mogelijke scenario’s geschetst voor een kostenbesparing op de middelen hoogbegaafden door huidige bestaande middelen (deels) terug te draaien.

Voorstellen ombuigingslijst leiden juist tot een kostenverhoging

HBscholen maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft i.s.m. Loek Zonnenberg een brief opgesteld, waarin alle genoemde opties zijn doorgerekend. Hieruit blijkt duidelijk dat in alledrie de varianten bezuinigen op de bekostiging voor hoogbegaafden alleen maar leidt tot hogere kosten en dus geen goed idee is. Het kost de maatschappij alleen maar meer en heeft enorme impact op de jongeren en gezinnen die het betreft.

Samenvatting en conclusie

De voorgestelde maatregelen in de ombuigingslijst om hb-subsidies terug te draaien, leiden netto tot 45-185 mln euro extra jaarlijkse kosten in plaats van een besparing van 25 mln euro. Wij vragen om een streep te zetten door alle drie de varianten om de middelen voor hoogbegaafdenonderwijs te verlagen, zoals voorgesteld door het Ministerie van Financiën in de ombuigingslijst 2023, en juist jaarlijks 110-160 mln euro in voltijd hb-onderwijs po en vo te investeren waarmee netto 200-250 mln euro jaarlijks bespaard kan worden én tevens ongeveer 4,5 duizend veelal schrijnende gevallen van thuiszitters worden voorkomen.

Investeren in een totaal dekkend aanbod van passend onderwijs voor
(hoog)begaafden is investeren in onze kenniseconomie. Dit heeft veel impact op het
levensgeluk en welzijn van deze leerlingen, waardoor zij hun talenten optimaal
ontwikkelen en de uitdagingen van de toekomst als de energietransitie, klimaat en
gezondheidszorg kunnen helpen oplossen.